Circle Wise Spoc Details

S.No. Name Designation Mobile No Email ID Circle Remarks
1 Smt.T. Jagadeeswari JTO(VAS) 9491531030 jtovascoap@gmail.com Andhra Pradesh Verifier
2 Sri M Venkateswara Rao SDE (VAS) 9490100097 ap.vas.sde@gmail.com Andhra Pradesh Approver
3 Terlok Singh JTO(S&M) 9434280303 terlok.bsnl@gmail.com Andaman & Nicobar Verifier
4 R. Jagadish Kumar DGM(CM) 9434284242 rjagadishy@gmail.com Andaman & Nicobar Approver
5 Supriya Gedam JAO(S&M) 9423009040 saibaba_supriya@rediffmail.com ASSAM Verifier
6 Babita Nagmatahi SDE EB 9435599384 ebcoghy18@gmail.com ASSAM Approver
7 Amit Kumar 9431000244 hlrbihar@gmail.com BIHAR Verifier
8 Raman Prasad SDE(VAS) 9431200918 sdevasbh.bsnl@gmail.com BIHAR Approver
9 R. Indumathi JTO 9445010593 bsnlhelpdeskcctnstn@gmail.com Chennai Verifier
10 V Jayasree SDE/KAM 9444441616 sdeeb2chn@gmail.com Chennai Approver
11 Dev Vrat SDE(EB) 9416551001 sde.eb.gurgaon@gmail.com HARYANA Verifier
12 Brijesh Gupta SDE EB 9418094280 sdeeb2hp@gmail.com Himachal Pradesh Verifier
13 Virender Kanwar AGM EB 9418001800 agmebhp18@gmail.com Himachal Pradesh Approver
14 Sh. Ramkeet Kumar JTO (VAS) 9419120079 jtovasjk@gmail.com Jammu and Kashmir Verifier
15 Sh Prakash P.Shingote AD (Mktg.) 7588564564 adcfamktg.jk@gmail.com Jammu and Kashmir Approver
16 Vivek Kumar JTO (EB) 9431100928 jharkhand.eb@gmail.com Jharkhand Verifier
17 Smt. Bhavya S JTO  EB Sales 9447395487 bhavyabsnl@gmail.com KERALA Verifier
18 Shri. Pandyan A SDE EB Sales 9486101955 sdeeb7kerala@gmail.com KERALA Approver
19 Ramnath Rajak SDE(PR-I & COM.) 8902000372 ramnathr83@gmail.com Kolkata Verifier
20 Kiran Nath AGM (PR & Commercial) 9433000691 agmprcomml@gmail.com Kolkata Approver
21 Nitin Rai JTO(EB-MH) 7588586370 ebmhco@gmail.com Maharashtra Verifier
22 Anant Digambar Joshi AGM (LC) 9423969192 agmlcebmh@gmail.com Maharashtra Approver
23 R.S. Thakur SDE(EB) 9425084101 ebunitmp@gmail.com Madhya Pradesh Approver
24 Rakesh Sharma SDE-EB 9436701700 gmitne1shillong@gmail.com NESA1 Verifier
25 Sri W M Sangma DGM (S&M) 9436706565 dgmmktgne1@gmail.com NESA1 Approver
26 Puzeto Puyo JTO 9436004300 misbsnlne2@gmail.com NESA2 Verifier
27 R Srinivas Rao AGM 9490194909 adebsalesne2@gmail.com NESA2 Approver
28 Sri Manoj Kumar Nayak AGM-EB 9437056800 mknayak@bsnl.co.in ORISSA Approver
29 Ms Rupinder Kaur JTO (UCC) 9463227224 rupinder3005@bsnl.co.in PUNJAB Verifier
30 Smt Rekha Sharma JTO (VAS) 9414000487 bsnldlt.raj@gmail.com RAJASTHAN Verifier
31 Sh Roop Singh AGM (Sales & VAS) 9413395235 devasjp.raj@gmail.com RAJASTHAN Approver
32 Karthika S JTO (EB) 9486100352 sdeebmobile@gmail.com Tamil Nadu Verifier
33 G V Swapna Kumari JTO VAS 9483538098 vasts.bsnl@gmail.com Telangana Verifier
34 Mr. Somaiah AGM 9440000611 tsmktgcm@gmail.com Telangana Approver
35 Randheer Kumar Singh JTO (EB) 9454998983 jtoebupeast@gmail.com UP EAST Verifier
36 Sanjeev Kumar Yadav AGM (EB) 9415037622 ebcellupe01@gmail.com UP EAST Approver
37 Ravindra Pal Singh ADT (EB) 9412203755 jtoebupw@gmail.com UP WEST Verifier
38 Sanjesh Kumar kaim DGM (EB) 9412000113 dgmebupw@gmail.com UP WEST Approver
39 Sh.Sushant Swarup JTO(VAS) 9465788175 sdevasual@gmail.com Uttarakhand Verifier
40 Sudhir Kumar Bahuguna AGM(VAS) 9412000790 project.vijay.uknd@gmail.com Uttarakhand Approver
41 MD AQEEL AHMAD SDE EB 9434713747 ebcellwb@gmail.com West Bengal Approver
42 Dhvani Morbiya JTO 9429892726 gujcotelemarketing@gmail.com GUJARAT Verifier
43 Arvind Singh AGM Ujjain 9425001070 agmujjain@gmail.com Madhya Pradesh Approver
44 Apoorv Jain Junior Engineer Bhopal 9424006540 cobhopal123@gmail.com Madhya Pradesh Verifier
45 Sarika Khargonkar SDE (EB) Bhopal 9479370011 dltmpbsnl@gmail.com Madhya Pradesh Verifier
46 Nihar Ranjan Sahoo SDE(EB-CRM-II) 9437077707 bsnlodishadlt@gmail.com ORISSA Verifier
47 Sunil Kumar Bansal SDE (Enterprise Business) HP Circle 9418000914 sunilbansal@bsnl.co.in Himachal Pradesh Approver
48 Sh Ashok Kumar SDE(EB) 9412739078 sdeeb2noida@gmail.com DELHI Approver
49 Mrs Maanvizhi JTO(EB) 9412739001 dltbsnlnoida@gmail.com DELHI Verifier
50 Shirish Thakur Junior Hindi Translator 9425160260 thakur.shirish@yahoo.com Madhya Pradesh Verifier
51 Lalit Bhatia AGM (EB) 9425001866 lalit.ewsd@gmail.com Madhya Pradesh Approver
52 Gaurav Mudgal SDE (Jabalpur) 9425800080 sdejbp@gmail.com Madhya Pradesh Approver
53 Pankaj Watti AGM (EB) Bhopal 9425001560 agm.ebbhopal@gmail.com Madhya Pradesh Approver
54 Ajaykumar Vasani AGM(S&M-CM) CO 9427214342 agmsmcmgujarat@gmail.com GUJARAT Approver
55 Tuhin Dutta JTO/EB 9434743457 ebcellwb1@gmail.com West Bengal Verifier
56 SAMITA SARKAR DGM EB 9482585356 dgmebktk@gmail.com Karnataka Approver
57 Sadhana JTO EB 9450497999 ebcrmsdktk@gmail.com Karnataka Verifier
58 Vijay Mohan Singh DGM-EB 9425202812 agmebcg@gmail.com Chhattisgarh Approver
59 Dillip Kumar Behera 9437065666 dillip73@gmail.com ORISSA Approver
60 Shri Vijay Lather AGM EB BSNL Gurgaon 8901872122 agmebggn@gmail.com HARYANA Approver
61 J.LAKSHMIKANTHA SDE (EB) 9486105498 sdeebtncircle@gmail.com Tamil Nadu Approver
62 Vipin Babu SDE SMSC-II 9463999364 vipin2208@bsnl.co.in PUNJAB Approver